Fettsugning mot lipödem

Under de år som Estetikum arbetat och utvecklat fettsugningstekniken Smartlipo så har vi sett att många av våra patienter har sjukdomen lipödem, eller åtminstone uppvisar symptom som påminner starkt om lipödem. Vi har således skaffat oss en bred erfarenhet vad gäller fettsugning av just lipödempatienter. En lipödem operation är för många avgörande för att få bukt med de besvär som lipödem patienter upplever.

Vår bedömning är att Smartlipo hjälper lipödemiker att få ner fettmängden avsevärt i utsatta kroppsområden och därigenom minskar symtom samt förbättrar patienternas livskvalitet. Smärta, obehag samt ömhet som många lipödem-patienter upplever tenderar att antingen försvinna helt efter fettsugningen eller åtminstone reduceras kraftigt. Även estetiskt kan man nå väldigt fina resultat efter fettsugning av det sjuka lipödem-fettet som annars är mycket svårt att reducera via träning eller kost. Estetikum hjälper till att ta fram statistik och information till olika intresseorganisationer samt till myndigheter vad gäller just lipödemiker och vi har genom åren haft en del föreläsningar kring lipödem samt hur Smartlipo kombinerat med Skintightening är en mycket effektiv och skonsam fettsugningsteknik för de drabbade kvinnorna.

Vad är Lipödem?

Lipödem är en störning i fettvävnaden som innebär symmetriskt förstorade ben, lår eller rumpa trots att resten av kroppen kan vara normalviktig. Det utvecklas vanligtvis i samband med stora hormonella förändringar – som pubertet, graviditet eller klimakterium. Kroppens fettceller ökar i storlek vid sjukdomens utbrott och områden som exempelvis höfter, lår, rumpa och armar ökar då i omfång. De ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna i fettvävnaden påverkas av detta och patienten får symptom i dessa områden i form av smärta, värk, känselstörningar (myrkrypningar, stickningar etc) samt ont vid beröring. Många patienter beskriver dessutom en ökad benägenhet att lätt få blåmärken samt en försämrad lymfcirkulation, med svullnad och stas av t ex fötter, anklar och handleder. Lipödem är med största sannolikhet ärftlig, men genen är inte definierad än.

Hur vanligt är det med lipödem?

Enligt Svenska ödemförbundet har cirka 11 procent av Sveriges kvinnliga befolkning lipödem, men troligtvis är mörkertalet mycket större. Många kvinnor går runt med lipödem utan att veta om det, förrän långt senare i livet. Många uppvisar symptom som påminner om lipödem men har inte kunskapen eller vetskapen för att bedöma huruvida det rör sig om lipödem eller inte. Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och kan bryta ut i samband med stora hormonella förändringar såsom pubertet, graviditet och klimakterium. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem.

Hur vet man att man har lipödem?

De absolut vanligaste symptomen är sådana som listas av Svenska ödemförbundet här nedan:

  • Överkroppen är oftast smalare än underkroppen
  • Bubblig, gropig, mjuk fettvävnad (celluliter)
  • Vid palpation finner man små, hårda fettkulor under huden, som känns som riskorn eller frysta ärtor (alla stadier).
  • Fötterna och händerna är smala
  • Kall hud i drabbade områden på grund av dålig blodcirkulation i fettvävnaden
  • Ofta värk till svår smärta vid minsta tryck
  • Lätt att få blåmärken
  • Ökad svullnad under dagen
  • Lipödem försvinner inte med bantning eller träning. Lipödemområdena kan bli mindre med diet och träning, men den oproportionerliga kroppen kommer alltid att vara kvar och de kvarvarande fettcellerna kommer alltid att vara lipödemceller.

Dessa symptom uppvisas hos i stort sett samtliga patienter vi har behandlat. Smärta, blåmärken och svullnad förekommer i 100 procent av fallen. Man får blåmärken utan att stöta till något. Man sväller mycket och benen blir tunga, som blyklumpar. Det går oftast aldrig ut vid foten utan stannar vid fotknölen. Drar man ett finger över smalbenet gör det oftast ont.

Vilka är de vanligaste områdena?

Lipödem är vanligt på många områden i kroppen. Våra patienter har oftast besvär kring låren, stussen, magen och armarna. Men många upplever även besvär kring bröst, varför vi har utvecklat en ny teknik kallad BRAME som är bröstfettsugning med Smartlipo och Skintightening i lokalbedövning. Läs mer om BRAME här. På vår mottagning så görs en grundlig undersökning och konsultation där våra erfarna kirurger gör en bedömning kring förutsättningarna för en lyckad fettsugning. Det finns olika behandlingar för lipödem men vår långa erfarenhet visar att fettsugning är den effektivaste behandlingsmetoden för lipödemiker. 

Smartlipo som fettsugningsmetod mot Lipödem

Redan år 2005 introducerade kirurgen Vilyam Melki den moderna fettsugningstekniken Smartlipo i Sverige. Vi är därmed den klinik som har mest erfarenhet och flest utförda operationer med denna metod. Vi arbetar ständigt för att utveckla våra metoder och för att ligga främst vad gäller teknik och utförande. Anledningarna till att välja Smartlipo jämfört med många andra metoder är flera – kort återhämtningstid, mindre blåmärken och svullnad, jämnare resultat samt att metoden ger huden bästa förutsättningar för att stramas åt efter ingreppet, i synnerhet då vi använder oss av vår egenutvecklade Skintightening-teknik. Vi har med stor framgång behandlat områden såsom mage/buk, bröst, höfter, lår, knä, haka, armar osv.

Många patienter med lipödem lider väldigt av sin sjukdom och har funktionella problem i vardagen. Med fettsugning lindrar man besvären då man reducerar mängden fettceller. De allra flesta patienter känner en ökad livskvalitet efter operationen. Vi behandlar lipödem-patienter med Smartlipo (laserassisterad fettsugning) som kombineras med Skintightening. Det har flera fördelar, bland annat att detta görs under lokalbedövning och patienten kan gå hem direkt efter operationen. Fettsugning vid lipödem skiljer sig från fettsugning vid borttagande av mer vanliga fettdepåer. Fettsugningen är ofta mer omfattande i volym och djup. Många patienter har stora depåer och kommer att behöva fettsugas upprepade gånger.

Genom att använda Smartlipo blir det behandlade området mer lättarbetat och fettvävnad går att suga ut med smalare kanyler. Smartlipo används numera alltid i kombination med MicroAire som är en lätt vibrerande fettsug vilken medför att ingreppet både blir skonsammare samt bidrar till ett jämnare resultat. I och med dessa senaste och skonsamma metoder kan du som patient ofta återgå till arbete och andra vardagssysslor mycket kort tid efter ingreppet. Teknikerna vi använder i samspel med den djupa kännedomen hos våra kirurger gör Estetikum till referensklinik i Sverige gällande Smartlipo.

Hud- och vävnadsåtstramning (Skintightening)

En viktig del av ingreppet med Smartlipo är att få huden vid det behandlade området att dra ihop sig så mycket som möjligt efter ingreppet för att förhindra överflödig/hängande hud. Detta görs genom att en smal sond, vilken avger laserljus, förs in i det aktuella området och tillför energi. Denna energitillförsel gör att fettet smälts, mindre kärl bränns samt vävnaden stimuleras. Vi har sett både från våra egna behandlingar samt internationella studier att denna metod spelar en avgörande roll för slutresultatet. Aestethic Surgery Journal publicerade år 2010 en artikel som påvisade att tre månader efter utfört ingrepp var hudåtstramningen 54% bättre jämfört med traditionell fettsugning. Redan 5 år tidigare publicerades i Aesthetic Plastic Surgery en studie som visade betydligt mindre blod innehåll i det fett som sögs ut efter Smartlipo jämfört med traditionell fettsugning (Badin AZ, Gondek LB, Garcia MJ. ” Analysis of laser lipolysis effects on human tissue samples obtained from liposuction”. Aesthetic Plast Surg. 2005 Jul-Aug;29(4):281-6).

Ytterligare studier har presenterats genom åren, som stödjer Skintightening-processen. Ett urval:

Caberlotto, Elisa et al. “Effects of a skin-massaging device on the ex-vivo expression of human dermis proteins and in-vivo facial wrinkles.” PloS onevol. 12,3 e0172624. 1 Mar. 2017, doi:10.1371/journal.pone.0172624

Eastwood, M et al. “Fibroblast responses to mechanical forces.” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of engineering in medicinevol. 212,2 (1998): 85-92. doi:10.1243/0954411981533854

Balestrini, Jenna Leigh, and Kristen Lawrence Billiar. “Equibiaxial cyclic stretch stimulates fibroblasts to rapidly remodel fibrin.” Journal of biomechanicsvol. 39,16 (2006): 2983-90. doi:10.1016/j.jbiomech.2005.10.025

Kutty, Jaishankar K, and Ken Webb. “Vibration stimulates vocal mucosa-like matrix expression by hydrogel-encapsulated fibroblasts.” Journal of tissue engineering and regenerative medicinevol. 4,1 (2010): 62-72. doi:10.1002/term.219

Sasaki, Gordon H. “Quantification of human abdominal tissue tightening and contraction after component treatments with 1064-nm/1320-nm laser-assisted lipolysis: clinical implications.” Aesthetic surgery journalvol. 30,2 (2010): 239-45. doi:10.1177/1090820X10369373

Estetikum har genom åren vidareutvecklat en egen metod, L.A.M.M © (Liposuction Ad Modum Melki), där Smartlipotekniken kombineras med sk mekanisk Skintightening, för att ytterligare förbättra den postoperativa hudåtstramande effekten. L.A.M.M © möjliggör dessutom för kirurgen att extrahera betydligt mer fettvävnad från de lipödemdrabbade områdena, med en relativt liten risk för postoperativ överskottshud.

Varför rekommenderar vi Smartlipo med Skintightening istället för WAL (Water-jet Assisted Liposuction) till patienter med Lipödem?

Vår bestämda uppfattning, baserat på det stora antal patienter vi har behandlat både med WAL och Smartlipo, är att WAL ger betydligt mer blödningar och svullnad samt längre återhämtningsperiod jämfört med Smartlipo. Dessutom är det vanligare med postoperativ kvarstående överskottshud vid WAL jämfört med Smartlipo.

Många lipödempatienter har ofta betydande mängder fibrotiska trådar i sina fettdepåer, vilket gör det svårt vid WAL att komma åt fettcellerna i samma utsträckning som Smartlipo. Tack vare Smartlipo-lasern så kan mycket av denna fibrotiska vävnad ”klyvas”, vilket gör att en större del av fettdepåerna blir åtkomliga för att behandla och suga ut.

Smartlipos effekt vid behandling av lipödem är även vetenskapligt väldokumenterad. Här är ett axplock av studier:

Okhovat JP, Alavi A. ”Lipedema: A review of the literature”. Int J Low Extrem Wounds. 2015 Sep;14(3):262-7.
Torre YS, Wadeea R. ”Lipedema: friend and foe”. Horm Mol Biol Clin Investig. 2018 Mar 9;33.
Bellini E, Grieco MP, Raposio E. ”A journey through liposuction and liposculture: Review”. Ann Med Surg (Lond). 2017 Nov 6;24:53-60.

Varför föredrar vi kompressionsplagg?

Det är viktigt att snabbt få på sig kompressionsplagg efter operationen, i syfte att mildra svullnaden och hjälpa till i hudåtstramningsprocessen samt skydda det opererade området. Vi tillhandahåller många olika modeller och storlekar och väljer själv ut de plagg som vi anser är bäst för varje specifik patient.

Vår erfarenhet av Lipödem

Majoriteten av våra tusentals patienter de senaste 15-20 åren har antingen haft lipödem eller haft likartade symptom som påminner om lipödem. Vi har genom åren skapat en kunskapsbank gällande denna sjukdom och anpassar ständigt våra fettsugningsmetoder efter patientgruppens förutsättningar. Vi har med Dr Leif Perbeck och Dr Vilyam Melki troligtvis de två läkare med längst erfarenhet i Sverige inom området lipödem samt fettsugning mot just lipödem.

Hur gå vidare för att få hjälp?

Inför Din operation eller behandling genomgår du en obligatorisk konsultation hos en specialist inom önskat behandlingsområde. Där kommer du att få bedömning, analys av eventuell problematik och få fulltäckande information kring de behandlingsalternativ som passar just dig bäst.

Det är viktigt att du känner dig trygg med ditt beslut och att du får prata igenom det med någon som kan besvara dina frågor. Vi går tillsammans igenom dina önskemål och förväntningar med en operation eller behandling och gör en individuell bedömning av dina förutsättningar för det ingrepp du vill göra.

Kontakt

Kontakta Estetikum i Djursholm på tel: 08-999 645, eller info@estetikum.se. Här finns överläkare Vilyam Melki som är den kirurg som utfört flest operationer på lipödempatienter och som har en lång erfarenhet av dessa behandlingar. Här finns även Dr Leif Perbeck som sätter diagnoser kring lipödem samt andra erfarna kollegor som kan hjälpa till med alla frågor rörande lipödem.

Telefonkonsultation

Bor du långt ifrån Estetikum och har svårigheter att komma till en läkarkonsultation så går det bra att sända fotografier tillsammans med kontaktuppgifter och en beskrivning av dina önskemål. Vi kontaktar dig för en telefonkonsultation så snart bilderna anlänt till kliniken.

Vanliga frågor och svar om Lipödem

Vad är Lipödem?

Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek och personen ökar i omfång. Framförallt vid stuss, höfter, mage, överarmar och lår.

Hjälper fettsugning mot lipödem?

Ja, genom fettsugningen lindras besvären då man reducerar mängden fettceller och dem flesta upplever mer rörlighet, mindre smärta, svullnad och ömhet i områdena med lipödem.

Är resultatet permanent?

Resultatet är permanent.

Vad menas med skintightening i samband med lipödem?

Skintightening en egenutvecklad teknik som Estetikum arbetat med i många år. Skintightening är ett moment under operationen där kirurgen använder en smal sond som avger laserljus och tillför energi. Denna energitillförsel gör att fettet smälts, mindre kärl bränns och vävnaden stimuleras för maximal åtstramning av huden efter ingrepp.

Vad kostar fettsugning mot lipödem?

Priser ges i samband med konsultation som baseras på hur stora områden som berörs.

Vad betyder lymfödem?

Lymfödem är en svullnad på kroppen och beror på att den vätska i kroppen som kallas lymfan har svårt att transporteras och istället samlas upp på ett ställe.

Varför är det viktigt med kompression efter fettsugning mot lipödem?

Kompressionsplagg efter operation är viktigt i syftet att minska svullnad och hjälpa till i hudåtstramning processen, samt för att skydda det opererade området.

Vilka är de vanligaste områdena att behandla mot lipödem?

De vanligaste områdena är lår, stuss, underben, mage och armar.

Är det säkert att fettsuga bort lipödem-fett?

Fettsugning med Smartlipo är säkert samt att det medger betydligt kortare återhämtningstid än exempelvis WAL-tekniken. Mindre blåmärken, mindre blödningsrisk, svullnad och ett jämnare slutresultat kan uppnås. Fettsugningen görs i lokalbedövning vilket också betyder lägre risker och kortare återhämtningstid. Normalt krävs ingen sjukskrivning och patienten uppmanas återgå till vanliga rutiner så snart det går.

Försvinner smärtan som uppstår av Lipödem efter fettsugning?

I dom flesta fall försvinner smärtan efter fettsugning på områden med lipödem.

Snabbfakta

Flest antal fettsugningsingrepp i Sverige inom lipödem: Först i Sverige att introducera Smartlipo med Skintightening

Fördelar: Jämnare resultat, mindre svullnad/blåmärken

Operationstid: 1-5 timmar beroende på område

Operation: Under lokalbedövning

Call Now Button